×

Vakıf Resmi Senedi

ELELE EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI

RESMİ VAKIF SENEDİ

 

VAKFIN ADI, MERKEZİ, AMACI VE AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

 

 • VAKFIN ADI

Vakfın adı ELELE Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece “Vakıf” olarak anılacaktır.

 

 • VAKFIN MERKEZİ

Vakfın merkezi “İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde olup, adresi Bağdat Cad. Feneryolu Mah. Bölükbaşı Apt. No:138/12 Kadıköy / İSTANBUL” adresindedir. İlgili mevzuat çerçevesinde yasal koşullar yerine getirilerek, vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Vakfın merkezi başka bir yere taşınabilir. Vakıf, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler ve irtibat büroları kurabilir.

 

 • VAKFIN GAYESİ
 • Vakfın ana amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri uyarınca insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları sınırlı olan çocuklar ve gençler başta olmak üzere, ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak kişilikli, öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek,
 • Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kâr amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmak,
 • Çölyak hastalığı ile yaşayan bireylerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, gündelik yaşamlarının kolaylaştırılması, eğitim ve sosyal haklarını standart düzeylerde kullanabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması, çölyakla ilgili olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri nezdinde farkındalık ve duyarlılık yaratılması, glutensiz yiyeceklerin üretimi ve satışlarının yaygınlaştırılması, eğitim-öğretim, sağlık ve sosyal amaçlı bütün kurum ve kuruluşlarda bilgilendirme, araştırma  ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Eğitimin geliştirilip iyileştirilmesi için gerek öğrenci gerek öğretmenlere katkı sağlamak ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktır.

 

 • VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf, amacının gerçekleşmesi, Türkiye’de eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi için, Yönetim Kurulunca belirlenecek ilkeler, kurallar, şekiller ve yöntemler çerçevesinde, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 • Vakıf amacıyla ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında vakıf iktisadi işletmesi kurmak, şube, temsilcilik, irtibat bürosu açmak, sair vakıf ve dernekler ile sair gerçek kişiler veya kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek;
 • Vakfın amacıyla ilgili olarak ülkemizde eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, niteliklerinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve bireylerin sağlık problemi sebepli farklı hizmet talep ve ihtiyaçlarının karşılanması için proje ve programlar geliştirmek, araştırmalar yapmak veya yaptırmak, kurumsal hizmet vermek, uygulama yapmak ve aynı amaçlarla çalışan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını desteklemek veya bunlarla iş birliği yapmak;
 • Vakıf amaçlarına yönelik olarak eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ve bireyin iletişim, sosyalizasyon, günlük yaşam becerileri gibi çok yönlü gelişimini sağlamak, zihinsel becerilerini, yaratıcılığını, yeteneklerini ve bilgisini artırmak için özel eğitim okulları, kreşleri, yuvaları, anaokulları, enstitüler, etüt ve araştırma merkezleri kurslar, atölyeler ve sair teşkilatlar kurmak, mevcutlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşlarda çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını sağlamak, Türk ve yabancı uzman temin etmek ve çalıştırmak;
 • Vakfın amaçları ile ilgili gelişmiş bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak ve bilgi bankası olarak faaliyette bulunmak; tedavi, terapi ve eğitim, sosyal olanaklar sağlayacak birimler oluşturmak, bu birimler aracılığı ile talep sahiplerine başvurulabilecek kurumlarla ilgili her türlü bilgiyi vermek, destek olmak ve yönlendirmek;
 • Vakıf amaç ve hizmet konularına ilişkin olarak tanı ve gelişim izleme faaliyetlerinde bulunmak üzere psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri, aile danışmanlığı, bireysel gelişim ve terapi ve özel eğitim hizmetleri vermek veya verilmesini desteklemek;
 • Eğitim ve sağlık alanlarında çalışan eğitimciler, sağlık görevlileri, terapistler ve ilgili diğer görevlilerle vakfın amaçları ile ilgili aileler ve çocuklarına yönelik olarak çalışan tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişilere ve bireylerin ailelerine yurt içi ve yurt dışında bilgi ve eğitim desteği vermek ve bu amaçla kongreler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları ve benzeri eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, başkalarınca düzenlenenlere katılım sağlamak;
 • Eğitim ve sağlık alanlarında, ilgili uygulama ve araştırma kurumları ile bu kurumlarda görevli sağlık ve eğitim kadrolarının nitelik, üretkenlik ve hizmet kapasitelerinin artırımını desteklemek, eğitim, araştırma ve sağlık işlemlerini ve bu alanlarda kurulacak iş birliklerini desteklemek, mevcut programların uygulanmasına destek olmak, ihtiyaç sahiplerinin katılımını sağlamak;
 • Vakfın amaçlarına yönelik olarak, eğitmen, terapist ve üst düzey uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve desteklemek için yurt içi ve yurt dışında teknik meslek lisesi, meslek yüksek okulu, üniversitelerde lisans, lisans üstü, doktora ve ihtisas seviyelerindeki kişilere staj, burs, ayni ve nakdi yardım ve benzeri diğer eğitim ve öğretim olanakları vermek ve/veya verilmesini sağlamak; yürütülecek projeleri özendirmek ve desteklemek;
 • Vakfın amaçlarına yönelik olarak bilimsel danışma kurulları oluşturmak, üniversitelere ve bu bilimsel kurullara ulusal veya uluslararası çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yaptırtmak ve mevcutlara destek olmak;
 • Vakıf amaçları doğrultusunda çalışan, hizmet ve faaliyette bulunan, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, akademi, fakülte ve diğer bilim ve teknoloji kurumları ve özel şahıslarla vakıf amaçlarına uygun olarak gereken her türlü hukuki işlemler gerçekleştirmek, iş birliğine girmek, ortaklıklar kurmak;
 • Vakfın amaçlarına yönelik olarak bireylerin ve ailelerinin çağdaş yaşam standartlarına ulaşmasını temin edecek kamuoyu oluşturmak, görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılacak programlara destek olmak, bu doğrultuda özel programlar yapmak ve yaptırmak, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlere katılımı sağlamak;
 • Amaç ve hizmet konularına ilişkin hususlarda yapılan ulusal ya da uluslararası çalışmaların, eğitim kitaplarının, yazılı ve görsel çalışmaların, bu kapsamdaki eserlerin veya çevirilerinin basımını, yayımını, dağıtım ve satışını sağlamak, dergi, gazete yayımlamak;
 • Vakıf amaçları ile ilgili olarak özellikle ülkemizin tanı ve eğitim olanaklarının kısıtlı olduğu bölgelerinde yerleşik, tanı ve eğitim ihtiyacı olan aileler için, aile eğitim programları ve kursları düzenlemek, bu bölgelere uzman eğitimciler göndererek hizmet vermek;
 • Vakfın amaçları ile ilgili eğitim ve terapi araç ve gereçlerinin sağlanmasına yardımcı olmak;
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kurulu örnek nitelikteki kurum ve kuruluşlar ile “kardeş kurum” ilişkileri kurmak ve geliştirmek;
 • Vakıf amaçlarını sağlamaya yönelik olarak bu alanda katkı sağlayacak kişiler arasında dayanışma sağlamak amacıyla gezi, piknik, kokteyl gibi sosyal etkinlikler yapmak, sportif faaliyetler düzenlemek;
 • Vakıf amaçları ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak;
 • Çölyakla yaşayan bireyler için sürdürülebilir sağlıklı ortam ve yaşamın temini bakımından glütensiz yiyeceklere ilgili tüm birey ve ailelerin kolaylıkla ulaşabilmelerini; bu yiyeceklerin eğitim kurumları başta olmak üzere bütün sosyal ortamlarda bulunabilmesini sağlamak üzere satış ve dağıtım kanallarının yaygınlaştırılması amacıyla yurt içi yurt dışı bütün kurum ve kuruluşlar ve firmalarla iş birlikleri oluşturmak;
 • Çölyak hastalığı ve bu konudaki tüm gelişmeler hakkında toplumu bilinçlendirmek, kamuoyu oluşturarak hastalara destek olmak, araştırmalara destek vermek
 • Vakfın amaçları kapsamına dahil bireylerin sosyal kültürel ve yetenek arttırıcı etkinlikler yapmalarını, spor, hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını, doğa ve toplumla kaynaşmalarını sağlamak ve beşerî münasebetlerini geliştirmek ve devam ettirilmesini sağlamak için atölye çalışmaları, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve etkinlikler düzenlemek;
 • Sağlık, eğitim, rehabilitasyon, uğraş terapisi hizmetleri vermek ve vakıf amaçlarına hizmet etmek üzere,  hastaneler, psikolojik ölçme ve değerlendirme merkezleri, aile danışmanlığı birimleri, üniversiteler, klinikler, sağlık ocakları, dispanserler, rehabilitasyon ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzeri sağlık kurumları açmak; bu amaçla   vakıf iktisadi işletmesi kurmak ; ya da anılan tesisleri kurabilmek veya sair kişi ve kurumlarca yapılmış olan  mevcutların sürdürülmesi için bunların bakımı, onarımı, işletilmesine katılmak ya da katkıda bulunmak; bu kapsamda vakıf amacına yönelik faaliyetlerde bulunan sair vakıf ve dernekler ile sair gerçek kişiler veya ulusal veya uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak; bu türden kurum ve tesislerde Türk ve yabancı uzman çalıştırmak;
 • Bireylerin bedensel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak her türlü, sanat, spor ve üretim faaliyetlerine katılımlarını sağlamak amacıyla okul, bakım yurdu ve yerleşim birimleri yaptırmak; dinlenme yerleri, yaz ve kış kampları, kulüpler kurulmasını sağlamak veya mevcutlarla iş birliği yapmak;
 • Çalışma konuları ile ilişkili kurumları, devletin ilgili birimlerini veya yerel yönetimleri bilgilendirerek, bu kurumların çalışmalarına, yeni yasa, yönetmelik, tebliğ ve tüzük hazırlıklarına katkıda bulunacak raporlar hazırlamak, görüşler oluşturmak ve bu kurumlara iletmek.

 

 • VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birden fazla yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amaçları doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

 

 • VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 150.000, -TL'dir.

Vakıf ilk kuruluş varlığına ek olarak yurtiçinden veya yurt dışından nakit ve her çeşit menkul ile gayrimenkulü, fikri ve sınai hakları, bağış vasiyet ya da başka bir şekilde kısmi veya tam olarak iktisap edebilir. İntifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı ve benzeri sınırlı ayni haklar edinebilir.

Mesut Kuruoğlu                50.000,-TL

Levent Can                          50.000,-TL

Yusuf Muhtar Vidinli       50.000,-TL

Kurucular vakfa tahsis ettikleri işbu meblağları Vakfın tescili ile birlikte nakden ve defaten ödeyeceklerdir.

 

 • VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki kalemlerden oluşur:

 • Katkı Payı: Kurucuların ve Mütevellilerin her yıl Vakfa yapmayı taahhüt ettikleri katkıdır. Her yıl ödenecek katkı payı Yönetim Kurulu tarafından Mütevelli Heyetine önerilir. Mütevelli Heyeti tarafından karara bağlanan katkı payı ilgili yıl içinde iki taksit halinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usulde ödenir.
 • Ulusal ve uluslararası her türlü kuruluşlar tarafından vakıf amacına uygun olarak sağlanacak fonlar ile genel, özel ve özerk bütçeli idarelerin bütçelerinden yapılan yardımlar,
 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi, kiraya verilmesi, satışı veya başka şekillerde kullandırılmasından sağlanan gelirler ile sağlanacak gelirler.
 • Vakfa, üçüncü kişiler tarafından, sağlar arası veya ölüme bağlı işlemlerle, şartsız veya şartlı; mükellefiyetsiz veya mükellefiyetli olarak yapılan bağışlar.
 • İktisadi İşletme Gelirleri
 • Diğer her çeşit gelirler.

 

VAKFIN ORGANLARI

 

 • VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

 • Mütevelli Heyeti
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

 

 • MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın en yüksek karar ve denetim organıdır; görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Kendi üyeleri arasından Mütevelli Heyeti Başkanı’nı, Yönetim Kurulu Başkanı’nı ve üyelerini seçmek,
 • Denetim Kurulu’nu seçmek,
 • Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp inceleyerek, her iki kurulun ibrası hususunda karar vermek,
 • Yönetmelik tasarılarını inceleyerek tümü ile veya değiştirerek kabul etmek veya red etmek,
 • Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını müzakere ile aynen veya değiştirerek kabul etmek veya tümü ile red etmek,
 • Gerektiğinde Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapmak,
 • Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulmuş Vakıflar Hakkındaki Tüzük ve diğer mevzuat hükümlerine göre azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden, Yönetim Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını geçici olarak görevden alabilmek.

 

 • MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN KURULUŞU

Mütevelli Heyeti aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • Mesut Kuruoğlu
 • Levent Can
 • Yusuf Muhtar Vidinli

Bu üyeler Mütevelli Heyeti’nin daimî üyesidirler.

 

 • MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİ’NİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ USULÜ
 • Mütevelli Heyet 3 kişiden oluşur ve üyelik hayat boyu veya istifa edinceye kadar devam eder. Ancak Mütevelli heyeti üyelerinin üyelikleri iş göremez hale gelme, hastalık, yüz kızartıcı suç işlenmesi veya ilgili mevzuatlar uyarınca mütevelli olma sıfatlarını kaybetme durumlarında düşer.
 • Her mütevelli üye göreve başlaması ile beraber kendilerinin görev yapamaz duruma gelmesi halinde kendi yerlerine görev yapacak en az iki adayın ismini kapalı bir zarf ile belirler. Mütevelli üyesinin üyeliği son bulduğunda kalan üyeler tarafından önerilen isimlerden birisi oy birliği ile kabul edilir.  Zarflar kullanım öncesi değiştirilebilir.
 • Oy birliği oluşmaması veya seçilen adayın üyeliği kabul etmemesi durumunda bir sonraki toplantıda Mütevelli Heyet dışarıdan uygun göreceği bir kişiyi oybirliği ile üyeliğe seçer.

 

 • MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ’NİN SEÇİMİ VE SÜRESİ

Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili, Mütevelli Heyeti tarafından, toplantıya katılan üyelerin çoğunluk oyu ile üç yıl süre için seçilir.

 

 • MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE USULÜ

Mütevelli Heyeti; Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda;

 • Gelecek yılın Bütçe ve Çalışma Programının kabulüne ilişkin hususları müzakere etmek üzere Aralık ayında; önceki yılın Mali Tablolarını ve Faaliyet Raporlarını görüşerek onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelikleri ve üyelerin görevlerini tespit etmek, organ seçimlerine ilişkin konuları görüşmek üzere Nisan ayı içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır.
 • Mütevelli Heyeti, ayrıca, Başkan’ın veya Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyeti üyelerinin çoğunluğunun Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde talep tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gündemli olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemde yer alan konular görüşülür.
 • Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce elektronik posta ile Mütevelli Heyeti üyelerine bildirilir.
 • Olağanüstü toplantılar hariç, toplantıda görüşmelere geçilmeden önce gündem hazır bulunanların onayına sunulur. Üyelerden birinin yazılı önerisi ile gündeme madde eklenmesi mümkündür. Ancak Mütevelli Heyet üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği, Resmi Senet değişikliği konuları gündeme eklenemez.
 • Mütevelli Heyeti en az 2 kişi ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci toplantıda toplantı nisabı yine en az 2 kişidir.
 • Mütevelli Heyeti’nin karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Mütevelli Heyeti Başkanın oyu iki oy sayılır.
 • Vakıf Resmi Senedinde yapılacak değişiklikler için karar yeter sayısı tüm üyelerin oy birliğidir.

 

 • YÖNETİM KURULU
 • Seçimi
 • Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından 3 yıl için seçilecek bir Başkan, bir Başkan Vekili ve 9 üyeden olmak üzere en fazla 11 üyeden oluşur. Üye sayısı daha az olabilir.
 • Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili üst üste 3 dönem seçilebilir. Mevcut halde Başkan veya Başkan Vekili görevini yürütmeyen fakat önceki yıllarda görev almış üyeler yeniden görev alabilir.
 • Yönetim Kurulunun maksimum sayıya (11 Kişi) ulaşması ve bu durumun sürekliliğinin 1 yılı aşması durumunda Mütevelli Heyeti ilk Nisan ayındaki toplantısında Yönetim Kurulundan 2 üyeyi yeniler.
 • Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Başkan, Başkan Vekili veya üyenin yerine kalan süre için ilk Mütevelli Heyeti toplantısında yeni bir Başkan, Başkan Vekili veya üye seçilir.
 • Yönetim Kurulu, Genel Sekreter seçebilir veya diğer konular için üyelerden veya 3.Şahıslardan görevlendirme yapabilir.

 

 • Yönetim Kurulu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

Yönetim Kurulu;

 • Vakfın karar ve idare organıdır ve Vakfı temsil eder.
 • Vakfın amacı ve ilkeleri doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle hukuki, mali ve benzeri konularda girişimlerde bulunur ve gerekli işlemleri yapar.
 • Mütevelli Heyeti’nce belirlenen genel politikalar doğrultusunda Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar ve bu amaçla gerekli yönetmelik tasarılarını hazırlayarak Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar.
 • Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklar bulunması hususunda gereken çalışmaları yapar, yapılması öngörülen bağış veya vasiyetleri, denetleyerek kabul veya reddeder,
 • Vakfın mali durumunu izler ve kontrol eder, iç denetimleri yaptırır, hesap dönemi sonunda mali tabloların düzenlenerek ilgili kamu kuruluşlarına gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. Yeni yatırımlar ve harcamalar gerektiğinde ek bütçe hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.
 • Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için taşınmaz satın alır, mevcut taşınmazları tamir veya tadil ettirir, duruma göre satar, kiraya verir, oturma hakkı, üst hakkı ve diğer sınırlı ayni hakları iktisap edebilir.
 • Vakıf işleri için Genel Müdür atayabilir. Vakfın işlevleri için personel ataması yapar, ücretlerini belirler, tayin, terfi, cezalandırma ve işten çıkarma işlemlerine karar verir ve bunları uygular.
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir; bu hususta gereken işlemleri yapar, bunların görev ve yetkilerine karar verir.
 • Her yıl uygulanacak katkı paylarını belirleyerek Mütevelli Heyeti onayına sunar.
 • Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gereken çalışmaları ve programları hazırlar, yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri ve davetleri belirler, yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer, kolokyum, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler, sergiler açar,
 • Vakfa önemli hizmetleri geçen veya geçebilecek olan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi için Mütevelli Heyetine teklifte bulunur.
 • Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Vakfın amacının gerçekleştirilmesine yönelik, gerekli ve yararlı tüm işleri ve işlemleri yapar.
 • İlgili mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi ve yönetmeliklerinin gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

 • Yönetim Kurulu’nun Toplantı Ve Karar Nisabı
 • Başkanın veya Başkan Vekilinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu en az 4 ayda bir kere toplanır. Mütevelli Heyeti toplantısını takiben, bir yıl içinde Yönetim Kurulu toplantılarının yarısına veya artarda üç toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.
 • Yönetim Kurulu, en az 5 kişi ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın veya Başkan vekilinin bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

 • Vakfın Temsili
 • Vakfı, Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Kurul temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline verebilir.
 • Yönetim Kurulu belirleyeceği esaslar ve sınırlar dahilinde kendi üye, çalışan veya 3.Şahısları şube, irtibat bürosu veya iştirakine temsilci olarak veya herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve imzalamaya, ahzu kabza yetkili kılabilir.
 • Yönetim Kurulu, üyelerine ve Vakıf çalışanlarına verebileceği ilzam yetkisinin sınırlarını bir karar ile belirler.

 

 • DENETİM KURULU
 • Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet, malvarlığının yönetimini ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
 • Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetince kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için seçilecek üç üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine ilk Mütevelli Heyeti toplantısında yeni bir üye seçilir.
 • Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Mütevelli Heyeti toplantılarından önce Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bir rapor ile Mütevelli Heyeti’ne verir.
 • Mütevelli Heyeti istediği takdirde, bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme yaptırabilir.
 • Düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az 1 hafta önce Heyet üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.
 • Dışarıdan atanan denetçilere ücret verilebilir.

 

 • VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:
 • Vakıf yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin en az üçte ikisini vakıf amaçlarına uygun olarak sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma konularına harcayacaktır.
 • Yönetim Kurulu, her takvim yılı için Mütevelli Heyetinin tasvibi ile kesinleşecek bir bütçe hazırlar ve bu bütçede gelirlerin Vakfın amacına erişmek için yapılacak hizmet ve faaliyetlere tahsis esaslarını ve oranlarını, Vakıf Resmi Senedi hükümlerine, ayrıca Vakfa yapılan bağışların ve ölüme bağlı tasarrufların şartlarına göre tespit eder.
 • Bütçenin denkleştirilmesinde genel giderler ile Vakfın taahhütleri ve risk payı dikkate alınarak, Vakıf malvarlığına dahil değerlerle şartlı bağış ve vasiyet yoluyla elde edilen malvarlıklarından şekil değiştirebilecekler, Vakıf amacına yönelik yatırım ve harcamalara dönüştürülebilirler.

 

 • RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf Resmi Senedinde değişen koşullara göre yapılacak değişiklikler Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üyelerinin oybirliği ile yapılır. Vakıf Resmi Senedinin müzakeresinde her madde ayrı ayrı oylanır.

 

 • VAKFIN SONA ERMESİ
 • Vakıf herhangi bir neden ve suretle amacını gerçekleştiremez duruma geldiğinde Mütevelli Heyeti en az 2 üyesi ile alacağı kararla Vakfın feshi ve sicilden terkinini ilgili merciden talep eder.
 • Vakfın son Yönetim Kurulu tasfiye kurulu görevi de yapar. Vakfın o tarihteki mevcut varlığı aynı amaca yönelik diğer bir Vakfa veya bir resmi kuruma veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Mütevelli Heyeti’nce belirlenen kurum veya kuruluşa devredilir.

 

KURUCULAR

Sıra No

İsim-Soyisim/Ünvan

1

 MESUT KURUOĞLU

2

 LEVENT CAN

3

 YUSUF MUHTAR VİDİNLİ

 

 

© Copyright 2021 ESEV