×
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizin, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla ELELE Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (ESEV) tarafından, 07.04.2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreçler hakkında kişisel veri sahibini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

Her ne amaçla olursa olsun ESEV ile kişisel verilerini paylaşan kişiler kişisel veri sahibidir. Bu kişiler; ESEV’e nakdi ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuruda bulunan bursiyer adayları, bursiyerler, bursiyer velileri, bağışçılar, gönüllüler, gönüllü adayları, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti üyeleri, tedarikçiler, iş ortakları, çalışanlar, ESEV’in malvarlığındaki gayrimenkulleri kiralayan kiracılar, ESEV’in etkinliklerinden faydalananlar, ESEV’e iş başvurusunda bulunanlar ve muhataplar başta olmak üzere benzeri sıfatlarla, kişisel verilerini ESEV ile fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya ESEV tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir.

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENME AMACI

Kişisel veri sahibi tarafından paylaşılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen konularda istatistiksel çalışma, değerlendirme, analiz, eşleştirme, karşılaştırma, sınıflandırma yapılması amacı ve KVKK’da belirtilen şekillerde, ESEV ve/veya ESEV’in iş birliği yaptığı ve/veya ESEV tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından saklanabilecek ve işlenebilecektir.

 • ESEV’in amaçları doğrultusunda stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Yürütülmekte olan faaliyetlerin, duyurulması, geliştirilmesi, teşvik edilmesi amacıyla,
 • Bağışçılarımızın desteklerinin kamuoyuna duyurulabilmesi amacıyla,
 • ESEV’in bağışçı, gönüllü, çalışan ve bursiyerlerine, ESEV’e mali ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuruda bulunanlar ile gönüllülük ve iş başvurusunda bulunanlara, ESEV’de daha önce çalışmış kişilere ve tüm muhataplara; ESEV tarafından duyurulmak istenen etkinlikler, hizmetler ve içerikler, olanaklar ve yenilikler konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, bu hususta her nevi kanal aracılığı ile bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
 • Bağışçı taleplerinin veya ESEV hizmetlerinin gereği gibi eksiksiz sağlanabilmesi amacıyla,
 • ESEV’e mali ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuruda bulunan adayların değerlendirmelerinin yapılması, kayıt süreçlerinin yürütülmesi, burs imkânı sağlanamayan adayların ise bir sonraki başvurularda ve/veya imkân doğması halinde yeniden değerlendirmeye alınabilmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği, çalışma verimi ve memnuniyetlerini arttırmak ile işyeri huzur ve düzenini sağlanmak amacıyla,
 • Yasal mevzuatta belirtilen tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • ESEV’in başta bağışçılar ve bursiyerler olmak üzere tüm muhataplarının ihtiyaç ve tercihlerinin tespit edilerek sağlanan/sağlanacak hizmetlerin, etkinliklerin, içeriklerin, yeniliklerin ve olanakların bu kapsamda yürütülmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, şekillendirilmesi, güncellenmesi, bu konuda yeni önerilerde bulunulabilmesi ve beğendiği hizmetlerin, içeriklerin ve olanakların tercihlerine bağlı olarak hatırlatılabilmesi amacıyla,
 • ESEV ile ticari ve/veya hizmet ilişkisi içerisinde bulunan muhatapların, bu ilişki kapsamında yüklenilen edimlerin yerine getirilebilmesi ile tarafların ve/veya bahse konu ilişki nedeniyle bağlantılı hâle gelen üçüncü kişilerin söz konusu ilişkiden doğan ve/veya yasalarla hüküm altına alınan yasal sorumluluklar gereği,
 • Ulusal ve uluslararası alandaki tüm yasa ve ESEV’in taraf olduğu tüm özel/kamu sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin ifa edilebilmesi amacıyla,
 • ESEV gönüllülük işlemlerinin yürütülmesi ve iş başvurusunda bulunan veya ESEV’de daha önce çalışmış kişilere uygun bir iş imkânı olduğu takdirde yeniden ESEV’in uygun göreceği bir iş imkânı için iş teklifinde bulunulabilmesi, daha önce ESEV’de çalışmış olanların başka işverenlere yapacakları iş başvuruları kapsamında verimlilik ve performans referansları verilebilmesi amacıyla,
 • ESEV’in kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanalın yönetilebilmesi ve bu kanallarda ESEV’in faaliyetlerinin duyurularak destek sağlanabilmesi adına kullanılabilmesi ve sayılan mecralar aracılığı ile elde edilen ve muhataplara ait olan diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi amacıyla,
 • Bilginin elde edilmesi sırasında ayrıca bildirilecek sair amaçlarla.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, KVKK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla toplanabilir. Kişisel verilerinizin toplanması; ESEV’in kurumsal internet sitesi, sosyal medya hesapları, burs/staj/yurt/yarışma/hibe/bağışçı başvuru/kayıt formları, her türlü kanal aracılığıyla erişilen iletişim formları, iş başvuru formları, bağışçı formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, ESEV ile yapılan diğer yazılı veya sözlü iletişimler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile ESEV ve/veya ESEV adına veri işleyen sıfatına haiz gerçek ya da tüzel kişiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz ancak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak aktarılabilir. Bu aktarım başta KVKK, Vakıflar Kanunu ile sair mevzuat hükümlerinin uygun gördüğü kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler ile ESEV’in yürütmekte olduğu faaliyetler gereği ilişki halinde bulunduğu ESEV bağışçıları, bursiyerleri, çalışanları, üyeleri, gönüllüleri, tedarikçileri, iş birliği yaptığı gerçek veya tüzel kişiler, kuruluşlar, ortakları, sivil toplum kuruluşları olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurt içine veya yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibine tanınan haklar;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını öğrenmek.
 • Kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini istemek.
 • KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ESEV’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Vakıf’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

© Copyright 2021 ESEV